Towarzystwo Pomocy Brata Alberta

www.bratalbert.org

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną.
Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim – w duchu Patrona, św. Brata Alberta.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez
zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu i innych placówek pomocowych
pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną
reintegrację społeczną i zawodową
prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii
wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków
współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi
działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych
szkolenie pracowników i wolontariuszy
Towarzystwo działa od 1981 roku
Jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową która zajęła się pomocą bezdomnym. Do 1989 r nosiło nazwę Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego. Zrzesza 2500 członków zorganizowanych w 67 kołach. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim.

„… każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało. …”

Tę zasadę, która obowiązywała w przytuliskach organizowanych przez św. Brata Alberta, staramy się stosować i w naszych ośrodkach.